Hotline  0981889930

Lễ hội Quốc mẫu Tây Thiên (15/02 Âm lịch)

   1.  Nguồn gốc lễ hội Quốc mẫu Tây Thiên

Tây Thiên là nơi thờ Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu, người được Hùng Chiêu Vương thứ 7 lập làm Chính Vương Phi, có công giúp vua dẹp giặc, mở mang bờ cõi, thống nhất giang sơn, dạy...

Chi tiết >

Tư vấn sản phẩmCall!X